Réttindi þín

Stúdentar hafa réttindi innan Háskóla Íslands sem gott er að vera var um. Hér eru nokkur dæmi um þau réttindi sem þú sem nemandi hefur.

 

Réttindaskrifstofa SHÍ

Á réttindaskrifstofu stúdenta færð þú ókeypis ráðgjöf við þau vandamál sem geta komið upp innan háskólans og hvernig þú getur leitað réttar þíns. Við getum tekið upp mál sé þess óskað og gætum nafnleyndar nema annað sé tekið fram. Aðstoðin kemur hins vegar ekki í staðinn fyrir lögfræðiaðstoð.

Þú getur sent okkur póst á shi@hi.isef þú vilt senda inn fyrirspurn eða bóka tíma, komið í heimsókn á skrifstofuna sem er á 3.hæð á Háskólatorgi, beint fyrir ofan Bóksölu stúdenta eða hringt í síma 570-0850. Skrifstofan opin á milli 09 og 17 alla virka daga.

 

Réttindi stúdenta í prófahaldi

Próf eru fyrir skráða stúdenta og geta verið munnleg, skrifleg eða verkleg. Skráning í námskeið er jafnframt skráning í próf óháð því hvort námsmat er fram með skrifilegu eða munnlegu prófi, æfingavinnu, verkefnum eða ritgerð.

Stúdentum er skylt að hafa persónuskilríki og framvísa því er þeir gangast undir próf svo ganga megi úr skugga um að þeir eigi próftökurétt. Kennarar standa fyrir prófum, en hver deild ræður tilhögun prófa hjá sér að svo miklu leyti sem ekki eru sett bindandi ákvæði um það í lögum eða reglum Háskólans. Prófa ber sem víðast úr því efni sem er til prófs.

Við munnleg próf, sem teljast til fullnaðarprófs, skal vera prófdómari utan Háskólans, en skrifleg og verkleg próf dæma hlutaðeigandi kennarar einir nema deild ákveði annað.

Auglýstum prófdegi verður einungis breytt með ákvörðun deildarforseta að höfðu samráði við framkvæmdastjóra kennslusviðs, og að fengnu skriflegu samþykki allra þeirra sem skráðir eru til viðkomandi prófs.

Einkunnir skulu birtar í síðasta lagi tveimur vikum eftir próf, þó í síðasta lagi þremur vikum eftir hvert haustmisserispróf í desember. Felist námsmat í öðru en skriflegu eða munnlegu prófi, er miðað við skiladag ritgerðar/verkefnis eða þann dag sem námsmat fer fram.

Stúdent á rétt til að fá útskýringar kennara á mati skriflegrar úrlausnar sinnar, ef hann æskir þess innan fimmtán daga frá birtingu einkunnar. Kennurum er heimilt að halda prófsýningu fyrir alla nemendur námskeiðs þar sem skýrt er út mat skriflegra úrlausna.

Vilji stúdent, sem ekki hefur staðist próf, eigi una mati kennarans getur hann snúið sér til viðkomandi deildarforseta. Skal þá prófdómari skipaður í hverju tilviki. Einnig getur kennari eða meirihluti stúdenta í námskeiði, telji þeir til þess sérstaka ástæðu, óskað skipunar prófdómara í einstöku prófi. Niðurstaða prófdómara sem skipaður er eftir að einkunn kennara hefur verið birt getur leitt til lækkunar eða hækkunar á birtri einkunn þegar hún er vegin saman við mat kennara.

Stúdent sem veikist og getur þar af leiðandi ekki þreytt próf, ber að skila staðfestingu á veikindum til þjónustuborðs Háskólatorgs innan þriggja daga frá prófdegi. Hið sama gildir ef barn stúdents veikist. Veikist stúdent í prófi ber honum að vekja athygli prófvarðar sem skrifar athugasemd um það á prófúrlausn. Skal læknisvottorði dagsettu samdægurs skilað til þjónustuborðs.

Sjúkrapróf eru haldin í kjölfar almennra próftímabila í desember og maí, í 4 – 5 daga skv. nánari ákvörðun prófstjóra. Deildum er heimilt, að höfðu samráði við prófstjóra, að nýta tímabilið að vori fyrir sjúkrapróf beggja kennslumissera.

Nánari upplýsingar er að finna í verklagsreglum Háskólans um góða starfshætti við kennslu og próf

Um ferli kvartana og kærumála

Allar ákvarðanir skólayfirvalda eru kæranlegar skv. stjórnsýslulögum. Um feril kæru og kvartanamála nemenda gildir 50. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009 en hún er aðgengileg hér að neðan.

Telji stúdent brotið á rétti sínum varðandi kennslu, próf, námsmat, einkunnagjöf, mat á námsframvindu eða annað er lýtur að kennslu og prófum skal hann senda skriflegt erindi til skrifstofu deildar. Þar skal skilmerkilega greint frá því hvert álitaefnið er, hver sé krafa stúdents og rökstuðningur fyrir henni. Deild skal fjalla um álitaefnið svo fljótt sem unnt er og afgreiða það, að jafnaði eigi síðar en innan tveggja mánaða frá því að erindið barst.

Sé mál viðamikið og fyrirsjáanlegt að afgreiðsla taki lengri tíma, skal tilkynna hlutaðeigandi það og tilgreina hvenær afgreiðslu sé að vænta. Uni stúdent ekki niðurstöðu deildar getur hann skotið máli sínu til úrskurðar stjórnar fræðasviðs. Slík erindi skulu send skrifstofu fræðasviðsins. Deildir og stjórn fræðasviðs endurmeta ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara eða prófdómara.

Umsækjanda um innritun í framhaldsnám er heimilt að bera synjun deildar og eftir atvikum námsstjórnar undir stjórn viðkomandi fræðasviðs. Ef um þverfræðilegt nám er að ræða er heimilt að bera ákvörðunina undir stjórn þess fræðasviðs sem vistar námið nema annað sé ákveðið í reglum um námið.

Málum verður ekki skotið til stjórnar fræðasviðs fyrr en ákvörðun deildar samkvæmt 1. eða 2. mgr. liggur fyrir eða þrír mánuðir eru liðnir frá því að kvörtun samkvæmt 1. mgr. var fyrst skriflega lögð fyrir deild. Forseti þeirrar deildar er í hlut á víkur sæti við umfjöllun og afgreiðslu erinda af þessu tagi í stjórn fræðasviðs.

Ákvarðanir stjórnar fræðasviðs samkvæmt þessari grein eru kæranlegar til áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema samkvæmt 20. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla. Nefndin endurmetur ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara, dómnefnda eða prófdómara. Málum verður ekki skotið til áfrýjunarnefndarinnar fyrr en stjórn fræðasviðs hefur tekið ákvörðun í málinu eða þrír mánuðir eru liðnir frá því að kæra var fyrst skriflega lögð fyrir stjórn fræðasviðs. Leiðbeina skal um kæruheimild þegar ákvarðanir samkvæmt þessari grein eru tilkynntar.

Nánari upplýsingar má finna hér

Reglur HÍ

Lög um opinbera háskóla, nr. 85/2008, tóku gildi 20. júní 2008 (síðan breytt með lögum nr. 140/2013). Reglur sem Háskólaráð Háskóla Íslands setur eru svo nánari útfærsla á þessum lögum sem um Háskólann gilda. Það er reglur Háskóla Íslands.

Undir þessum reglum eru svo ýmsar verklagsreglur sem háskólinn vinnur eftir. Þær verklagsreglur sem tengjast málefnum stúdenta með beinum hætti eru eftirfarandi:

Í Háskólanum eru líka til svokallaðar siðareglur, hægt er að kæra mál sem brotið hafa siðareglur til Siðanefnd Háskóla Íslands.